img

Despre noi

Cabinetul de avocat Păpușă Dumitru oferă clienților săi servicii juridice de cea mai înaltă calitate și profesionalism. Echipa noastră, formată din avocați cu diverse specializări și experiență vastă ȋn diferite arii de practică, este alături de clienți ȋn toate etapele activității lor.

În munca noastră, colaborăm cu notari, executori judecătorești, experţi şi traducători autorizaţi. De asemenea, avem colaborări și cu avocați din străinătate.

Cabinetul de avocat Păpușă Dumitru oferă o gamă largă de servicii juridice, remarcându-se de-a lungul timpului prin promptitudine, flexibilitatea programului, dinamism şi seriozitate.

"Când ai eliminat imposibilul, tot ceea ce rămâne, oricât de improbabil ar părea, trebuie să fie adevărul."

Sir Arthur Conan Doyle

Arii de Expertiză

 • Consultanţă juridică în materie civilă.
 • Recuperare prejudicii/daune materiale, daune morale.
 • Reprezentare la Oficiile de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
 • Încheierea contractelor civile/între persoane fizice și/sau juridice.
 • Revendicări mobiliare/imobiliare.
 • Acțiuni în anularea actelor juridice.
 • Redactarea antecontractelor de vânzare-cumpărare.
 • Acțiuni în pretenții.
 • Servituți, uzucapiuni, grănițuiri.
 • Partaje, succesiuni/moșteniri.
 • Contestații executare silită și suspendare executare silita.
 • Recuperarea creanțelor împotriva debitorilor (somații de plată, ordonanțe de plată, acțiuni pe dreptul comun).

 • Asistenţă şi reprezentare juridiă în acţiuni de divorţ din culpă comună, din culpa exclusivă a unuia dintre soți.
 • Asistenţă şi reprezentare juridică în acţiuni de partaj (împărţirea bunurilor comune dobândite în timpul căsătoriei);
 • Asistenţă şi reprezentare juridică în acţiunile care au ca obiect interesele minorilor (exercitare autoritate părintească, stabilirea domiciliului minorului, încredinţare, educare şi creştere a copiilor minori)
 • Stabilirea paternității.
 • Stabilire program vizitare minori.
 • Asistență în fața notarului public.
 • Redactare convenții matrimoniale.
 • Pensii de întreținere.
 • Încredințare minori.

Oferim servicii complexe, acoperind toata gama de probele legate de tranzacții imobiliare.

Serviciile noastre juridice se bazează pe o înțelegere excelentă a nevoilor și afacerilor clienților noștri.

Oferim servicii de consultanţă atât dezvoltatorilor imobiliari, cât şi beneficiarilor proiectelor imobiliare, începând cu faza proiectării, a negocierii contractelor, a execuţiei de lucrări, trecând prin faza obţinerii tuturor autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, finalizând cu lansarea proiectelor imobiliare.

Principalele arii de practică imobiliară pe care le acoperim includ:

 • achiziții/vȃnzări;
 • redactarea contractelor de vânzare-cumpărare, închiriere, comodat, leasing imobiliar, ipotecă;
 • autorizații de construcție;
 • concesiuni, exproprieri;
 • carte funciară;
 • litigii imobiliare.

Servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică atât societăților angajatoare și salariaților, cât și organizațiilor patronale sau sindicale.

 • Redactare contracte individuale/colective de muncă;
 • Redactare regulamente interne, regulamente de organizare și funcționare, fișa postului și alte acte interne;
 • Consiliere juridică în legătură cu problemele pe care le ridică raporturile de muncă, în special cele privind desfacerea contractului de muncă cu respectarea condițiilor legale, reprezentarea angajatorului sau angajatului în fața instanțelor judecătorești și altele asemenea;
 • Transferul de angajați;
 • Concedieri și discriminare;
 • Restructurări și reorganizări;
 • Securitate socială;
 • Litigii de muncă;
 • Desfacerea contractului de muncă cu respectarea condițiilor legale;
 • Consultanță în pregatirea pachetelor compensatorii pentru angajații cu care încetează relațiile de muncă;
 • Contestarea deciziilor de concediere;
 • Redactare clauze confidențialitate, neconcurență, mobilitate, fidelitate;
 • Recuperare drepturi salariale neacordate. Reintegrarea în muncă;
 • Recuperare daunelor produse de salariat angajatorului;
 • Asistență în procedurile de cercetare disciplinară.

 • Consiliere, consultanță și reprezentare în materia contenciosului administrativ, atât în etapa prealabilă cât și în faza litigoasă;
 • Cerere privind emiterea unui act administrativ;
 • Plângere adminitrativă prealabilă;
 • Cerere de suspendare a unui act administrativ;
 • Acțiune în anularea actului administrativ;
 • Acțiune în obligarea autorității administrative la emiterea unui act administrativ;
 • Acțiune în repararea prejudiciior materiale și daunelor morale;
 • Excepția de nelegalitate;
 • Consultanţă privind încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractelor administrative;
 • Acțiuni întemeiate pe Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public.

 • Consultanţă de specialitate în domeniul taxelor şi impozitelor de orice natură, precum şi oferirea de soluţii fiscale optime;
 • Asistenţă juridică şi reprezentare în procedurile administrative şi judiciare generate de controalele organelor de inspecţie fiscală;
 • Reprezentare în faţa autorităţilor fiscale din România şi asistenţă în cazul disputelor cu aceste autorităţi;
 • Reprezentare în instanţă în cadrul litigiilor de contencios fiscal.

În domeniul dreptului contravențional ne bucurăm de o experienţă vastă, echipa noastră de avocaţi asigurând asistență juridică și reprezentare persoanelor trase la răspundere contravențională.

De asemenea, oferim consultanță juridică de specialitate în cadrul domeniului dreptului contravențional, și anume: cadrul legal al aplicării sancțiunii contravenționale, agentul constatator competent să constate contravenția și să aplice sancțiunea contravențională, individualizarea sancțiunii raportat la gradul de pericol social al faptei, procedura de comunicare a procesului-verbal de contravenție, procedura de contestare a sancțiunii contravenționale aplicate.

În acest sens vă oferim următoarele servicii juridice:

 • Consultanță juridică în domeniul contravențional;
 • Redacatare și susținere plângere contravențională;
 • Asistență juridică și reprezentare în acțiunile în justiție având ca obiect anularea procesului-verbal de contravenție în primă instanță precum și în căile de atac;
 • Obținerea restituirii permisului de conducere;
 • Orice alte activități în domeniul contravențiilor.

Dacă ați fost victima unui accident rutier sau ați suferit o pagubă materială și/sau morală într-un eveniment de trafic, aveți dreptul de a fi despăgubit.

Acordam consultanţă, asistență juridică și reprezentare atât societăţilor de asigurări, cât şi asiguraţilor sau păgubiţilor din accidente de autovehicule sau din alte situaţii în care autorul prejudiciului deţine o asigurare de răspundere civilă obligatorie/facultativă.

Ne ocupăm de toate demersurile necesare în vederea obținerii despăgubirilor materiale și/sau morale cauzate ca urmare a producerii unui eveniment asigurat (accident rutier, malpraxis etc.)

În domeniul dreptului asigurărilor vă oferim următoarele servicii juridice:

 • Asistare și reprezentare în soluționarea cauzelor de daună și acordarea despăgubirilor;
 • Promovarea și sustinerea acțiunilor în vederea recuperarii daunelor materiale și/sau morale, ca urmare a unor accidente de circulație sau a altor evenimente asigurate;
 • Asistare și reprezentare în actiunile promovate de către și împotriva Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România;
 • Analiza polițelor de asigurare;
 • Reprezentarea societăților de asigurare în litigiile privind asigurările RCA și CASCO.
 • Consultanță și asistență juridică persoanelor fizice și juridice prejudiciate în relațiile cu firmele de asigurare sau alte persoane fizice sau juridice;
 • Consultanță și asistență juridică în medierea conflictelor sau diferendurilor pe cale amiabilă pentru evitarea unui proces îndelungat și costisitor;
 • Recuperare daune auto, RCA, CASCO, asigurări auto, asigurări de viață asigurări medicale, asigurare imobile, Cartea verde etc.

În domeniul dreptului penal oferim asistenţă şi reprezentare atât în faza de urmărire penală, în faţa organelor de cercetare penală şi a procurorului, în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, în faţa judecătorului de cameră preliminară, cât şi în faţa completurilor de judecată, în faza judecăţii. Asistenţa de care puteţi beneficia priveşte şi dosarele penale aflate în apel sau în căi extraordinare de atac.

Oferim asistență juridică în procesul penal atât pentru suspect sau inculpat cât și pentru persoana vătămată, partea civilă sau partea responsabilă civilmente.

Asistenţa de către un avocat în procesul penal implică în primul rând asistarea şi reprezentarea în faza de urmărire penală, care se materializează prin redactarea de cereri, asistarea la efectuarea actelor de urmărire penală, precum audierea suspecţilor/inculpaților/martorilor, cercetări la faţa locului, reconstituiri, percheziții etc.

Totodată, dacă în cauză se iau măsuri preventive, cum ar fi măsura controlului judiciar sau arestării preventive ori arestului la domiciliu, cabinetul nostru asigură asistență pe toată durata acestor proceduri judiciare.

Pentru faza de judecată a procesului penal, avocații noștri asigură servicii de asistență juridică complete, începând cu pregătirea strategiei de apărare până la redactarea oricăror acte în vederea asigurării unei apărări efective şi concrete a clientului, precum și susținerea orală a cauzei în fond, apel sau căi extraordinare de atac.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a fost creată pentru sistematizarea procedurii plângerilor în materia drepturilor omului provenite din statele membre ale Consiliului Europei. Misiunea Curții este să vegheze la respectarea prevederilor Convenției Europene a Drepturilor Omului și a Protocoalelor suplimentare de către statele semnatare.

Sistemul de protecție a drepturilor și libertăților fundamentale introdus de Convenția Europeană a Drepturilor Omului se întemeiază pe principiul subsidiarității. Este, în primul rând, de competența statelor părți la Convenție să garanteze aplicarea acesteia, iar Curtea Europeană a Drepturilor Omului nu trebuie să intervină decât atunci când statele nu și-au respectat obligațiile.

Controlul exercitat la Strasbourg este activat, în principal, prin intermediul cererilor individuale, cu care Curtea poate fi sesizată de către orice persoană, fizică sau juridică, aflată sub jurisdicția statelor părți la convenție

Echipa noastră oferă consultanţă juridică, asistenţă şi/sau reprezentare în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului cu privire la:

 • Analizarea condiţiilor de admisibilitate a cererii;
 • Oportunitatea formulării plangerilor;
 • Procedura şi durata acesteia;
 • Redactarea plângerilor individuale;
 • Întocmirea actelor şi a documentelor necesare pe tot parcursul procedurii;
 • Susținerea demersurilor juridice pentru executarea hotararii favorabile de către autoritățile naționale.

985

Ore lucrate

187

Dosare rezolvate

180

Clienți fericiti

Contact

Fii liber să ne contactezi

București, Bd. Mircea Vodă nr. 21D, mezanin, Sector 3